กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

           - มีภารกิจหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเนื้อหาข้อร้องเรียน (มอบหมายสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. สนับสนุนการดำเนินงาน) ประสานงานและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมองค์กรปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาพรวมของกระทรวง และวางแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติการลงสู่ระดับกรม รายงานผลการจัดทำแผน และผลการปฏิบัติงานตามวงรอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

   

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 10/21/65