กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม  
 

          - มีภารกิจหน้าที่ การดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควร (มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ สป. สนับสนุนการดำเนินการ) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำกระทรวงมหาดไทย และรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรม จัดทำแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำกระทรวงมหาดไทย และรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ และสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีมีเรื่องร้องเรียนในเรื่องจริยธรรม หรือมีการฝ่าฝืนจริยธรรม

 

 

 

 

 
   

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้