ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ  
   

 

 

ตารางความประพฤติของบุคคลที่กำหนดให้พิจารณาในตอนบรรจุข้าราชการ/ทดลองงาน/และอยู่รับราชการ

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 07/29/59