รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.มท.  
         
  สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
  ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
  ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  

 

     

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 06/27/62