หนังสือ/คำสั่ง ของ ศปท.มท.  
 

ที มท 0226.2/ว 0381 รื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0226.2/ว 0019 รื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (คู่มือ, แบบรายงาน1, แบบรายงาน 2, สรุปแนวทางการรายงานผลการดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ที มท 0226.2/ว 0018 รื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (คู่มือ, แบบรายงาน1, แบบรายงาน 2, สรุปแนวทางการรายงานผลการดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ที มท 0226.2/ว 7513 รื่อง ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 7314 รื่อง การจ้ดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2562 รอบ (กรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน สป.มท.) (แผนแม่บทฯ, แบบฟอร์มฯ

ด่วนมาก ที มท 0226.2/ว 7218 รื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (แบบรายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ด่วนมาก ที มท 0226.2/ว 7217 รื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (จังหวัดทุกจังหวัด) (แบบรายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6832 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, ประกาศฯ)

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6830 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0226.1/ว 6620 เรื่อง การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6581 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ที มท 0226.2/ว 6260 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 7 ธันวาคม 2561

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ มท 0226.2/ว 6173 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6136 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบตอบรับ)

ที่ มท 0226.2/ว 113 เรื่อง ขอแก้ไขสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ มท 0226.2/ว 5464 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561

ที่ มท 0226.2/ว 3395 เรื่อง ครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 3393 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงกรมและรัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 2832 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (กรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 2831 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 103 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด)

ที มท 0226.2/ 102 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที มท 0226.2/ 2046 เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดผ่านกลไกคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (หนังสือที่อ้างถึง)

ที่ มท 0226.2/ว 5464 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561

ที่ มท 0226.2/ว 3395 เรื่อง ครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 3393 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงกรมและรัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 2832 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (กรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 2831 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 103 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด)

ที มท 0226.2/ 102 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที มท 0226.2/ 2046 เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดผ่านกลไกคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (หนังสือที่อ้างถึง) New!!!

ที มท 0226.2/ 101 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) ถึง สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด New!!!

ที มท 0226.2/ว 1872 เรื่อง มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด

ด่วนมาก ที มท 0226.2/1573 เรื่อง การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด (แบบรายงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน, แบบฟอร์มรายงานโครงการฯ)

ด่วนมาก ที มท 0226.2/1572 เรื่อง การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ (แบบรายงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน, แบบฟอร์มรายงานโครงการฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว1018 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 92 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ให้จังหวัดแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการและระบุวันที่ดำเนินการลงในแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบรายงานงบบูรณาการฯ 2561) (แบบรายงานฯ, ข้อมูลตามแบบรายงานที่ ศปท. ได้รับข้อมูลแล้ว (ตรวจสอบความถูกต้อง/แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0232 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว0082 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (จังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว0081 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0077 ลงวันที่ 8 ม.ค.2561 เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (ทุกจังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6766 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ) อ้างถึง 0203.2/ว357

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6765 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6665 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์แบบฟอร์ม, ท้องถิ่น (สถ.))

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6664 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์แบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6605 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6604 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6290 เรื่อง ขอประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภารรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6183 (เชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, สงขลา) 6184 (ทุกจังหวัดยกเว้น 4 จว.), 18676 (นนทบุรี) ลว 31 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือทุกฉบับ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6069 ลว 25 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว87 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2560   (เอกสารแนบ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว86 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ไฟล์ word แบบรายงาน)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว5489 ลว 27 ก.ย. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว5410 ลว 25 ก.ย. 2560 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว84 ลว 8 ก.ย. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 74 ลว 2 ส.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3880 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3879 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3619 ลว 29 มิ.ย. 2560 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ word)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3499 ลว 23 มิ.ย. 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3419 ลว 20 มิ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3109 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)  (ดาวน์โหลดรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2957 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2956 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2722 ลว 17 พ.ค. 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2633 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินประจำงวดที่ 2

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2341 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2340 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1988 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมกรจริยธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว46 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1704 เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560)

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.1/ว31 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1236 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย (รอบ 6 เดือน) (เอกสารร่างรายงานผลฯ แยกรายจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.1/ว1235 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1230 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (แบบฟอร์มการเสนอชื่อ)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1227 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" (ถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1226 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1080 เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1003 เรื่อง รขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด (เอกสารที่เกี่ยวข้อง word)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0820 เรื่อง รให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0711 เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ.2560 "มหาดไทยใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต"

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0628 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 (บัญชีงบประมาณรายจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 16 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ให้จังหวัดดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0274 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0114 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 0016 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้ระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด่วน ที่ มท 0226.1/ว 7602 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7522 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7400 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7399 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถึงกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6990 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559  NEW!!! (สิ่งที่ส่งมาด้วย1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6988 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559  NEW!!! (สิ่งที่ส่งมาด้วย1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (หนังสือที่อ้างถึง ว.271) (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6866 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  NEW!!! ไฟล์ร่างคำสั่งฯ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6767 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/116 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอให้เลื่อนเวลาการจัดส่งโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/115 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอให้เสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  

แบบฟอร์มประกอบคำของบประมาณบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6231 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 113,114 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการฯ (ของจังหวัด, ของกรมและรัฐวิสาหกิจ) NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6084 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาธารณะของหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/109 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) NEW!!!  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pre-ceiling

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/5967 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 5782 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 100 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 5196 เรื่อง การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (สรุปผลการประชุมครั้งที่แล้ว)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว94 การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ ในการร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ"  รายละเอียด โครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 81 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.)   ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 74 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งหนังสือของ สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3773 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 3291 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 59 เรื่อง สรุปผลการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด

ที่ มท 0226/ว 67 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคลากรในจังหวัดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2875 เรื่อง การประชุมร่วมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.มท. กับ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2805 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2531 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2530 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 50 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 เรื่อง คำแนะนำแนวทางดำเนินการตามภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น (Roadmap)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 47 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง ขอให้จังหวัดส่งผลการดำเนินงานและภาพประกอบของโครงการ ๆ ละ 6 ภาพ พร้อมคำบรรยายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2036 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง Roadmap การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาไทย ตามพันธกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" ดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 คลิกที่นี่

  ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว1735 ลงวันที่ 25 มี.ค.59 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในเบื้องต้น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว38 ลงวันที่ 22 มี.ค.59 เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ประจำปี 2559 (ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว37 ลงวันที่ 22 มี.ค.59 เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ประจำปี 2559 (ถึงกรมในสังกัด มท.)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/1214 ลงวันที่ 29 ก.พ.59 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ที่ มท 0226/ว 23 เรื่อง ขอให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลแผนงาน/โครงการฯ ให้ ศปท.มท. (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226/ว 16 เรื่อง การจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226/ว 0510 (ผวจ.ทุกจังหวัด) และ ว 0511 (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) ลงวันที่ 27 ม.ค.59 เรื่อง การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี 2559 ผ่านระบบ vdo conference

ที่ มท 0226/ว 09 (กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) และ ว 11 (จังหวัดทุกจังหวัด) ลงวันที่ 26 ม.ค.59 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนฯ โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

ด่วน ที่ มท 0226/ว06 (ถึงกรมในสังกัด มท.) และ ว07 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินและกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท.)

ด่วนมาก ที่ มท 0226/ว0276 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ 120 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 2 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 7692 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมสังคมไทย (หนังสือที่อ้างถึง)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 114 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 113 และ 112 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เรื่อง ป.ป.ช. จัดทำแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ฯ (จังหวัด, กรม/รัฐวิสาหกิจ)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 106 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง จังหวัดส่งรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยด่วน  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้จัดส่งแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุด (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 103 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้จัดส่งแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุด (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 102 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้จัดส่งแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุด (ถึงหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 93 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แก้ไขข้อความการจัดทำป้ายเผยแพร่พระราชดำรัสฯ (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 6497 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว91 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว90 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 หนังสือประทับตราส่งสำนักงานจังหวัดแจ้งจังหวัดที่ยังส่งหลักฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Evidence Based) ไม่ครบถ้วน (65 จังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว6081 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางงบประมาณ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว5941 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว5940 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว4971 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผ่านทาง VDO Conference ในพิธีลงนามบันทึกข้อลงว่าด้วยความร่วมมือ  ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้าน-คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 4918 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด ประกอบด้วย สรุปแนวทางผลิตฯ, และตารางการเสนองบประมาณบูรณาการฯ รายจังหวัด)   แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าฯ (ไฟล์ Word)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 4329 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 4284 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อน “วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558”

ด่วนมาก ที่ มท 0226/ว 52 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2258 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ประจำปี 2558

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 3982 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2258 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 38 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2258 เรื่อง เลื่อนการประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 3218 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2258 เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ในระดับภูมิภาค  

ด่วนมาก ที่ มท 0226/ว 3125 ลว 4 มิ.ย. 58 เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว3078 ลว. 1 มิ.ย.58 เรื่อง การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2689 ลว 14 พ.ค.58 เรื่อง คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างนำร่องในการทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Impact) (ดาวน์โหลดหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2565 ลว 7 พ.ค.58 เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2564 ลว 7 พ.ค.58 เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต (ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226/ว2385 นส.ประทับตรา ขอให้จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557

ที่ มท 0226/ว.2242 ลว 20 เม.ย.58 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2147 ลว 10 เม.ย.58 เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อน "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558" (ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2146 ลว 10 เม.ย.58 เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อน "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558" (ถึงหัวหน้าส่วนฯ ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226/ว2104 ลว 9 เม.ย. 58 เรื่อง การจัดส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ Evidence - based)

ที่ มท 0226/ว 2044 ลว 7 เม.ย.2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบการประชุมทางวิดิทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226/ว 1683 ลว 19 มี.ค. 2558 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ มท 0226/ว21 ลว 10 มี.ค. 2558 ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 158/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 1440 ลว 9 มี.ค.2558 เรื่องขอให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 1439 ลว 9 มี.ค.2558 เรื่องขอให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ มท 0226/ว 1293 ลว 27 ก.พ. 2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว943 ลว 11 ก.พ. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว942 ลว 11 ก.พ. 2558 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ที่ มท 0226/ว525 ลว 26 ม.ค. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี 2557

ที่ มท 0226/ว 10 ลว 26 ม.ค. 2558 เรื่อง แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว9 ลว 21 ม.ค. 2558 เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ ประจำปี 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/วลว 21 ม.ค. 2558 เรื่อง ขอให้จังหวัดจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ ประจำปี 2559

ที่ มท 0226/ว 0331 ลว 19 ม.ค. 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 281 ลว 15 ม.ค

. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำเดือน (สป.มท.)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 280 ลว 15 ม.ค. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำเดือน (กรม)

ที่ มท 0226/ว 231 ลว 14 ม.ค. 2558 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2558

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 193 ลว 13 ม.ค. 2558 เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อน "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 160 ลว 12 ม.ค. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 159 ลว 12 ม.ค. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 153 ลว 12 ม.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.

ที่ มท 0226/ว 4803 ลว 30 ธ.ค. 2557 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ITA

ที่ มท 0226/ว 4 ลว 26 ธ.ค. 2557 ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ มท 0226/ว 4683 ลว 25 ธ.ค. 2557 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226/ว 4542 ลว 17 ธ.ค. 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ที่ มท 0226/ว 4184 ลว 25 พ.ย. 2557 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ระยะ 3 ปี

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 
 

แบบบัญชีแสดงจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 และแบบข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559

ร่าง MOU, คำกล่าวรายงาน (พิธีลงนาม mou ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับภาคเอกชน)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท

สำเนาหนังสือ ป.ป.ช. ที่ ปช 0005/ว0075 ลงวันที่ 15 ก.ค.2558 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558

บบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต“วาระมหาดไทยใสสะอาด”

แบบฟอร์มข้อมูลแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2558

แบบรายงานมาตรฐานโปร่งใส สป.มท. ปี 2558

Link รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (ปี 2558)  

แบบคำของบประมาณฯ และรายละเอียดต่างๆ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจริยธรรม ปี58 (ไตรมาส 1)  

แบบรายงานผลแผนจริยธรรม ปี58 (ไตรมาส 2)

สำเนาเอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรม  NEW

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

คลิปเสียงการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินฯ ITA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA

ันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับสำนักงาน ป.ป.ช. (MOU)  

เอกสารเพิ่มเติมเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  

หนังสือสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 48 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2558  

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2557

แบบตอบรับและบัญชีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและตัวอย่างขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการฯ แทนที่ครบวาระ

ข้อเสนอเพื่อป้องกันคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ITA 2558

เอกสารแนบเรื่องแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ร่างคำสั่งตั้ง ศปท. จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย, เอกสารแนบ (ผัง)

โครงการ "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558"

การประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐฯ (ITA) ประจำปี 2558

เกณฑ์คำของบประมาณ ประจำปี 2559

ข้อมูลเบื้องต้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2

 
 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 05/22/62