ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.   

                                                     

                                                                                                                                                         คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่        ประเมิน IIT >> https://itas.nacc.go.th/go/iit/ldyaj1 
 

                    ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 


ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
(
ดาวน์โหลดเอกสาร
)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

                                                
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 


แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท.

(พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

  หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน 

  ปีงบประมาณ 2564  

NEW !!! แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 2237

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2240

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

 

แนวทางการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2044) การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2

 

หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2045) การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2  (แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด)
 

หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท 0226.2/ว 183) ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 127 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด
 

- หนังสือแจ้งกรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ตามบัญชีแนบท้าย)

 

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงานผลการตอบ OIT) (แบบตรวจสอบนำเข้าข้อมูลฯ)

โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กทม.) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติรายการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดที่ 7 (แบบรายงาน) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปรามปราบการทุจริและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงมหาดไทย (กรม/รัฐวิสาหกิจ/สป.มท.) (จังหวัด)

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (จังหวัด) (สป.มท.) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ปลัดกรุงเทพมหานคร) (ปลัดเมืองพัทยา)

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ)

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)

เรื่อง  แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 363

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 364

 

- หนังสือแจ้ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ มท 0226.2/821

 

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 384

 

- หนังสือแจ้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 382

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 383

 

- หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/850

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/849

 

การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564  

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด มท 0226.2/ว 7784   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

- หนังสือแจ้ง กรม รัฐวิสาหกิจ มท 0226.2/ว 7782   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท 0226.2/ว 7783   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สป.มท.)

 

ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช (จังหวัด) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.) (กรุงเทพมหานคร) (เมืองพัทยา)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว 7171 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  (แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ของจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6916 การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด

การรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  (จังหวัด)  (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  (กรุงเทพมหานคร)

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ (จังหวัด)  (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  (กรุงเทพมหานคร)  (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯปี64 (หน่วยงาน))

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6256

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6255

 

- แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงาน
 

- แบบฟอร์มประเมินของผู้บังคับบัญชา

 

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด สป.มท.

 

- ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2564 (หน่วยงาน)

หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 6203 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 จังหวัด)

หนังสือแจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 6204 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และการจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 กรม รัฐวิสาหกิจ กทม)

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6077 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

หนังสือแจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6080 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

หนังสือแจ้ง สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/15171 เรื่อง ขอให้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/ว 5684 เรื่อง ขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS

หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0026.2/ว 5446 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
- แบบรายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563  

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0026.2/ว 5334 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data"

(สำหรับกรม/รัฐวิสาหกิจ) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 81 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

- แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

- หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0037/ว 0029

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0026.2/ว 58

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/59

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 4590

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 4588  

 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4559 (แบบตอบรับจังหวัด)

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4555 (แบบตอบรับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4558 (แบบตอบรับ สป.มท.)

 

 

   ปีงบประมาณ 2563  

 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนฯ

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท. 0226.2/ว 4473 รื่อง ขอทราบข้อมูลหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 51  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจังหวัด)

หนังสือแจ้ง กรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 52 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงกรม รัฐวิสาหกิจ)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท 0226.2/ว 42)

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

 

- รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3095)

 

- หนังสือแจ้งกรม (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3096)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3097) (หนังสือที่อ้างถึง ว 1205)

 

เอกสารแนบ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)

เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

     - จังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2937 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

     - กรมการปกครอง

     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  

ปช 0028/0007 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

     - มท 0226.2/ว 2387 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2389 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2392 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2390 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/ 6398 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/ 6400 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ที่ ปช 0028/ว 0003 ลว 16 เม.ย. 63 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

     - มท 0226.2/ว 2514 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2515 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2516 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2517 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/6850 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/6851 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2324  ลว 20 เม.ย. 63 เรื่อง ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ)

 

เรื่อง การปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (อธิบดีกรมที่ดิน)

ที่ มท 0226.2/ว 1835 ลว 26 มี.ค. 63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการส้รางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดครั้งที่ 2

 

ที่ มท 0226.2/ว 17 ลว 23 มี.ค. 63 เรื่อง ขอข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม) (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

 

ที่ มท 0226.2/ว1672 ลว 19 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและร่วมสนับสนุนารกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และเป็นจังหวัดขยายผลในการต่อต้านการทุจริต  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว14 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) (แบบรายงานตัวชี้วัด)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว1206 ลว 26 ก.พ.63 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงมหาดไทย  

(จังหวัด) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)(กทม. (แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ)

 

ที่ มท 0226.2/ว1035 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว1034 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว0972 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/3577) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0226.2/ว0019) (แบบฟอร์มรายงานเรื่องร้องเรียน)

(แบบสรุปรายงานเรื่องร้องเรียน) (แนวทางการรายงานเรื่องร้องเรียน) 

 

ที่ มท 0226.2/ว50 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว49 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว8 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แบบการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตฯ) (เอกสาร1 สรุปเรื่องและประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.) (เอกสาร2 แผนปฏิรูปประเทศฯ) (เอกสาร3 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

 

ที่ มท 0226.2/ว0726 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว0725 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว7 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอทราบข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของศปท (แบบรายงานข้อมูลฯ)

ที่ มท 0226.1/ว 0539 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0500 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการฯจังหวัด พ.ศ.2563)(แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 408 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 7787 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว7694 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด  (ไฟล์แนวทางการเสนอโครงการ) (ไฟล์แบบฟอร์มการเสนอโครงการ) (ไฟล์หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย)

 

ที่ มท 0226.2/ว7670 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว7671 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ที่ มท 0226.2/ว7562 เรื่อง สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางกล (Video Conference System) เพื่อแจ้งภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ มท 0226.2/ว25 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แบบรายงาน)

ที่ มท 0226.2/ว7052 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2563

ที่ มท 0226.2/ว6824 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (จังหวัด) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6823 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6803 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ มท 0226.2/ว6802 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว6560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

ที่ มท 0226.2/ว6397 ลว 24 ต.ค. 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายงานฯ

ที่ มท 0226.2/15755 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรุงเทพมหานคร) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5801 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

 

ที่ มท 0226.2/5800 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5295 ลว 4 ก.ย. 2562 เรื่อง โครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/5215 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (รอบ ๑๒ เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบรายงานฯ)

ที่ มท 0226.2/5195 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  (จังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบรายงานผลฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 5127 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 5126 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/ว 5125 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4157 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4156 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 4155 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 3840 ลว 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226.2/ว 3332-3 เรื่อง การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงน (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

เพิ่มเติม...

  Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่ 

 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ,  แบบรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เพิ่มเติม...

 
     

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 04/21/64