ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                 

คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF    NEW !!!

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

 
 

           สรุปเรืองร้องเรียนปีงบประมาณ 2561        สรุปเรืองร้องเรียนปีงบประมาณ 2562          ประจำเดือนตุลาคม 2562              ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

           ประจำเดือนธันวาคม 2562                       ประจำเดือนมกราคม 2563                        ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563          ประจำเดือนมีนาคม 2563

           ประจำเดือนเมษายน 2563                       ประจำเดือนพฤษภาคม 2563                     ประจำเดือนมิถุนายน 2563           

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF   NEW !!!

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ระมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

 

 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (จังหวัด) (สป.มท.) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ปลัดกรุงเทพมหานคร) (ปลัดเมืองพัทยา) NEW !!!

 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ) NEW !!!

 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2)

 

เรื่อง  แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 363

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 364

 

- หนังสือแจ้ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ มท 0226.2/821

 

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 384

 

- หนังสือแจ้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 382

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 383

 

- หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/850

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/849

 

 

การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564  

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด มท 0226.2/ว 7784   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

- หนังสือแจ้ง กรม รัฐวิสาหกิจ มท 0226.2/ว 7782   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท 0226.2/ว 7783   (ตัวอย่าง)   (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สป.มท.)

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช (จังหวัด) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.) (กรุงเทพมหานคร) (เมืองพัทยา)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 7171 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  (แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ของจังหวัด)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6916 การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด

 

 

การรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  (จังหวัด)  (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  (กรุงเทพมหานคร)

 

 

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ (จังหวัด)  (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  (กรุงเทพมหานคร)  (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯปี64 (หน่วยงาน))

 

 

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6256

 

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6255

 

- แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงาน
 

- แบบฟอร์มประเมินของผู้บังคับบัญชา

 

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด สป.มท.

 

- ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

 

แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2564 (หน่วยงาน)

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 6203 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 จังหวัด)

 

หนังสือแจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 6204 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และการจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 กรม รัฐวิสาหกิจ กทม)

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6077 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

หนังสือแจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6080 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

หนังสือแจ้ง สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/15171 เรื่อง ขอให้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/ว 5684 เรื่อง ขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0026.2/ว 5446 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  

- แบบรายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563  

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0026.2/ว 5334 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data"

 

(สำหรับกรม/รัฐวิสาหกิจ) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 81 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

- แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

 

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

- หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0037/ว 0029

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0026.2/ว 58

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/59

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 4590

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 4588  

 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

 

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4559 (แบบตอบรับจังหวัด)

 

- หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4555 (แบบตอบรับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4558 (แบบตอบรับ สป.มท.)

 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนฯ

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท. 0226.2/ว 4473 รื่อง ขอทราบข้อมูลหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 51  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจังหวัด)

 

หนังสือแจ้ง กรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 52 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงกรม รัฐวิสาหกิจ)

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท 0226.2/ว 42)

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

 

- รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3095)

 

- หนังสือแจ้งกรม (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3096)

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3097) (หนังสือที่อ้างถึง ว 1205)

 

 

เอกสารแนบ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)

 

เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

     - จังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2937 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

     - กรมการปกครอง

     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    

ปช 0028/0007 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

     - มท 0226.2/ว 2387 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2389 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2392 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2390 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/ 6398 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/ 6400 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ที่ ปช 0028/ว 0003 ลว 16 เม.ย. 63 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

     - มท 0226.2/ว 2514 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2515 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2516 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2517 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/6850 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/6851 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2324  ลว 20 เม.ย. 63 เรื่อง ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ)

เรื่อง การปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (อธิบดีกรมที่ดิน)

ที่ มท 0226.2/ว 1835 ลว 26 มี.ค. 63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการส้รางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดครั้งที่ 2

ที่ มท 0226.2/ว 17 ลว 23 มี.ค. 63 เรื่อง ขอข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม) (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

ที่ มท 0226.2/ว1672 ลว 19 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและร่วมสนับสนุนารกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และเป็นจังหวัดขยายผลในการต่อต้านการทุจริต  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว14 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) (แบบรายงานตัวชี้วัด)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว1206 ลว 26 ก.พ.63 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงมหาดไทย  

(จังหวัด) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)(กทม. (แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ)

ที่ มท 0226.2/ว1035 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว1034 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว0972 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/3577) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0226.2/ว0019) (แบบฟอร์มรายงานเรื่องร้องเรียน)

(แบบสรุปรายงานเรื่องร้องเรียน) (แนวทางการรายงานเรื่องร้องเรียน) 

ที่ มท 0226.2/ว50 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว49 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว8 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แบบการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตฯ) (เอกสาร1 สรุปเรื่องและประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.) (เอกสาร2 แผนปฏิรูปประเทศฯ) (เอกสาร3 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

ที่ มท 0226.2/ว0726 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว0725 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว7 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอทราบข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของศปท (แบบรายงานข้อมูลฯ)

ที่ มท 0226.1/ว 0539 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0500 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการฯจังหวัด พ.ศ.2563)(แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 408 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 7787 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว7694 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด  (ไฟล์แนวทางการเสนอโครงการ) (ไฟล์แบบฟอร์มการเสนอโครงการ) (ไฟล์หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย)

ที่ มท 0226.2/ว7670 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว7671 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ที่ มท 0226.2/ว7562 เรื่อง สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางกล (Video Conference System) เพื่อแจ้งภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ มท 0226.2/ว25 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แบบรายงาน)

ที่ มท 0226.2/ว7052 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2563

ที่ มท 0226.2/ว6824 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (จังหวัด) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6823 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6803 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ มท 0226.2/ว6802 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว6560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

ที่ มท 0226.2/ว6397 ลว 24 ต.ค. 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายงานฯ

ที่ มท 0226.2/15755 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรุงเทพมหานคร) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5801 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5800 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5295 ลว 4 ก.ย. 2562 เรื่อง โครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/5215 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (รอบ ๑๒ เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบรายงานฯ)

ที่ มท 0226.2/5195 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  (จังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบรายงานผลฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 5127 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 5126 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/ว 5125 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (กรมในสังกัด มท.)  

ที่ มท 0226.2/ว 4157 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4156 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 4155 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 3840 ลว 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226.2/ว 3332-3 เรื่อง การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงน (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ,  แบบรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เพิ่มเติม...

 
     

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 02/08/64