ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

ภาษีไปไหน (kids Version) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ภาษีไปไหน (adults Version) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-book, คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (.pdf)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdf.

 

 
   
 

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New!!!

 

 

 
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแต่ละ version

 Presentation, ฉบับเต็ม, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2561

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 
 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 92 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ให้จังหวัดแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการและระบุวันที่ดำเนินการลงในแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบรายงานงบบูรณาการฯ 2561) (แบบรายงานฯ, ข้อมูลตามแบบรายงานที่ ศปท. ได้รับข้อมูลแล้ว (ตรวจสอบความถูกต้อง/แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข) New!!!

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0232 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว0082 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (จังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว0081 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0077 ลงวันที่ 8 ม.ค.2561 เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (ทุกจังหวัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6766 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ) อ้างถึง 0203.2/ว357

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6765 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6665 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์แบบฟอร์ม, ท้องถิ่น (สถ.))

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6664 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์แบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6605 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6604 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6290 เรื่อง ขอประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภารรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6183 (เชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, สงขลา) 6184 (ทุกจังหวัดยกเว้น 4 จว.), 18676 (นนทบุรี) ลว 31 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือทุกฉบับ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6069 ลว 25 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว87 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2560   (เอกสารแนบ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว86 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ไฟล์ word แบบรายงาน)  

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

 

แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Internal , External) New!!!

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
 

กระดานถาม-ตอบ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 02/19/61