คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
  


                                           
 

                                       

                          

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 U 29  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการ

 

              ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NEW !!!

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6753

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ 6752

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 17247

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 632

 

       8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0036/ว 0101

 

 

 U 26  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

 

             และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 626

 

       8  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

       8  แบบสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนฯ

 

 

 U 18  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

 

             เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6577

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6578

 

       8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0011/ 30

 

 

 U 17  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6548

 

       8  แบบรายงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

 

 U 15  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6505

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6504

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6506

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 599

  

       8  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

 

       8  แบบรายงานการประเมินฯ

 

 

  U 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ

 

                และรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6398

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 6401

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/16276

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 16278

 

       8  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ

 

 

  U 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6329

 

       8  แบบฟอร์มการเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 

 

  U 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6262

 

 

  U 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

                และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 5956

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 5957

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 15151

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 15152

 

       8  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Word)

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)

 

       8   วีดีโอและไฟล์เสียง ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

 

 

 

           U 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ ว 5987

 

      8  แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 11/29/64