คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
  


                                           
 

                                       

                          

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 U 14 มกราคม 2565 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

              ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าของรัฐ พ.ศ.2544 NEW !!!

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วน ที่ มท 0226.2/681

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 315

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 316

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 1715

 

 

 U 11 มกราคม 2565 เรื่อง  ารอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต NEW !!!

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 221 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

 U 11 มกราคม 2565 เรื่อง  การปรับรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้าานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

  

              และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 

              ของหน่วยงานที่สังกัด มท. NEW !!! 

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 21

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 22  (รายชื่อ STRONG)

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 222

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/468

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/469

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/470

 

       8  หนังสือแจ้งเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/471

 

       8  กำหนดการวันที่ 18 ม.ค. 65

 

       8  กำหนดการวันที่ 19 ม.ค. 65

 

       8  กำหนดการวันที่ 2 ก.พ. 65

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก

 

              ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 NEW !!! 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 177

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ มท 0226.2/348

 

       8  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0010/1365

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

 

             ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ NEW !!! 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 187

 

       8  หนังสือแจ้งกรม ที่ มท 0226.2/ว 185

 

       8  หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจ  ที่ มท 0226.2/ว 186

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ว 188

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 188

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 NEW !!! 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ว 183

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ  ที่ มท 0226.1/ว 184

 

       8  สำเนาหนังสือกรมการศาสนา ที่ วธ 0304/5159

   

       8  แบบรายงานจังหวัดคุณธรรม

 

       8  แบบรายงานองค์กรคุณธรรม

 

       8  คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งให้เข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบผ่านโปรแกรม FortiClient VPN NEW !!! 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 174

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 175

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 347

   

       8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 35

 

 

 U 4 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 7595

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 19346

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 1

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 2

 

     

 U 4  มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 6752

 

 

 U 30 ธันวาคม 2564  เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

 

             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7589

 

       8  No gift มท ปี 2565

 

       8 ประกาศเจตนารมณ์

 

       8 ตัวอย่าง No gift มท ปี 2565

 

       8 .ตัวอย่าง ประกาศเจตนารณ์ งดรับของขวัญ มท

 

 

 U 29 ธันวาคม 2564  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7555

 

       8  ขั้นตอนรายงานงบฯ โครงการปี 65

 

       8 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบบูรณาการฯ 66 แบบที 1

 

       8 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบบูรณาการฯ 66 แบบที 2

 

       8  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

 

 

 U 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7391

 

 

 U 22  ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

 

             และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 680

 

       8  แบบฟอร์มรายงาน IIT 65

 

       8  แบบฟอร์มรายงาน EIT 65

 

 

 U 6 ธันวาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรม(เฉพาะกาล)ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ ว 6933

 

       8  แบบรายงาน

 

 

 U 6  ธันวาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัด สป.มท. เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ ว 6954

  

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ ว 6955

 

       8  แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

       8  แบบกรอกประวัติ

 

       8  แบบประเมินผู้บริหาร

 

       8  แบบเสนอชื่อ

 

 

 U 29  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการ

 

              ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6753

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ 6752

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 17247

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 632

 

       8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0036/ว 0101

 

 

 U 26  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

 

             และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 626

 

       8  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

       8  แบบสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนฯ

 

 

 U 18  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

 

             เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6577

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6578

 

       8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0011/ 30

 

 

 U 17  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6548

 

       8  แบบรายงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

 

 U 15  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6505

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6504

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6506

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 599

  

       8  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

 

       8  แบบรายงานการประเมินฯ

 

 

  U 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ

 

                และรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6398

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 6401

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/16276

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 16278

 

       8  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ

 

 

  U 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6329

 

       8  แบบฟอร์มการเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 

 

  U 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6262

 

 

  U 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

                และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 5956

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 5957

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 15151

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 15152

 

       8  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Word)

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)

 

       8   วีดีโอและไฟล์เสียง ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

 

 

 

           U 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ ว 5987

 

      8  แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 01/17/65