คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
  


                                           
 

 

 

 U 16 ก.ย. 2564 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   NEW !!!

 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ ว 5302

 

       8  แบบรายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน

 

 U 14 ก.ย. 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มท.

 

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   NEW !!!

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 5223

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 5222

 

       8  googlefroms รายงาน

 

 U 8 ก.ย. 2564 เรื่อง ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   NEW !!!

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 5171

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 5172
                 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 5173

 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/12972

 

       8   สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง

 

 U 3 กันยายน 2564 เรื่อง  การขับเคลื่อนการดำเนินงาน STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

       8  หนังสือแจ้ง สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 5055

 

       8   คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ

 

 U 31 ส.ค. 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด

 

             เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 4940

 

       8   คำสั่ง สป.มท. ที่ 1074/2561

 

 U 23 ส.ค. 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 

             และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 4804

 

       8   แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

      

       8 แนวทางการขับเคลื่อน

 

 U 23 ส.ค. 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 NEW !!!

 

       8  ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 

 U 11 ส.ค. 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 4569

 

       8 คู่มือระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

 

 U 27 ก.ค. 2564 เรื่อง แจ้งวันที่มีหน้าที่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

             กรณีได้เคยยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 4195

 

       8  หนังสือแจ้งหัวหน้า สร.มท. กรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 4193
                 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 4194

 

 U 23 ก.ค. 2564 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

 

 

 U 22 ก.ค. 2564 เรื่อง  ขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 376

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 375
                 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 374

 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/330

 

 U 12 ก.ค. 2564 เรื่อง ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 347

 

 U 12 ก.ค. 2564 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดสัมมนาฯ วันที่ 16 ก.ค. 64

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 352

 

 U 12 ก.ค. 2564 เรื่อง ขอให้หน่วยงานนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ "จังหวัดคุณธรรม"

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 351

 

       8  ลิงค์ส่งหลักฐานใน Google Drive "จังหวัดคุณธรรม" คลิ๊ก

12

 U 12 ก.ค. 2564 เรื่อง ขอให้หน่วยงานนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ "องค์กรคุณธรรม"

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 350

 

       8  ลิงค์ส่งหลักฐานใน Google Drive "องค์กรคุณธรรม" คลิ๊ก

 

 U 29 มิ.ย. 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ว 3648

 

       8  แบบรายงานคุณธรรม(เฉพาะกาล)ในสถานการณ์COVID-19

 

 U 29 มิ.ย. 2564 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (รอบ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 3711

      

       8  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

 

       8  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (PDF)      

 

       8  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (Excel)

 

 U 14 มิ.ย. 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ 2)

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 294 (แบบฟอร์มรายงาน)

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 295 (แบบฟอร์มรายงาน)               

 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/425 (แบบฟอร์มรายงาน)

 
 U 1 มิ.ย. 2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) และรับรองผลตัวชี้วัดที่ 7

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 263

 

       8  แบบการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด
                        
 U 25 พ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 3026

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 3027
                 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 3028

 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/7662

 
 U 25 พ.ค. 2564 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 3016

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 3014
                 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 3017

 

       8  หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/7650

 
 U 13 พ.ค. 2564 เรื่อง การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา "จังหวัดคุณธรรม"

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ ว 235

 

       8 แบบรายงานผลการประเมินฯ ของจังหวัด

 

 U 13 พ.ค. 2564 เรื่อง การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา "องค์กรคุณธรรม"

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.1/ว 236

 

       8 แบบรายงานผลการประเมินฯ ของกรม รัฐวิสาหกิจ

 

 U 12 พ.ค. 2564 เรื่อง แจ้งเวียนมติ ค.ร.ม. เรื่องรายงานผลการประเมิน ITA 2563

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 190

 

       8 หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 191

 

       8 เอกสารแนบ

 
U รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

 

 U รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 U แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 2237

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2240

 

       8 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

 

 U 19 เม.ย. 2564 การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ ว 2234

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 2235

 

       8  หนังสือกรมการศาสนา ด่วนที่สุด ที่ วธ 0304/1844

 

 U แนวทางการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 U คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

 

 

 U แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 U หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2044) การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 U โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2

 

 U หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2045) การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 U โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2
 

       8  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด

 

 U หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท 0226.2/ว 183) ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)

 

 U เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 U รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

 U

 U เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

       8 สิ่งที่ส่งมาด้วย (สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 127 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด

 

       8 หนังสือแจ้งกรม

 

       8 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ตามบัญชีแนบท้าย)
 

 U การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 แบบรายงานผลการตอบ OIT

 

       8 แบบตรวจสอบนำเข้าข้อมูลฯ

 

 U โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 กทม.

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ

 

       8 หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

 

 U รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติรายการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดที่ 7

 

       8 แบบรายงาน

 

 U การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปรามปราบการทุจริและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ/สป.มท.

 

       8 จังหวัด

 

 U การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 

       8 จังหวัด

 

       8 สป.มท.

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ

 

       8 ปลัดกรุงเทพมหานคร


       8 ปลัดเมืองพัทยา

 

 U   การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      

       8 แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ

 

 U การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 เอกสารแนบ 1

 

       8 เอกสารแนบ 2

 

 U เรื่อง  แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 363

 

       8 หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 364

 

       8 หนังสือแจ้ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ มท 0226.2/821

 

 U เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 384

 

       8 หนังสือแจ้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 382

 

       8 หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 383

 

       8 หนังสือแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/850

 

       8 หนังสือแจ้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/849

 

 U การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด มท 0226.2/ว 7784  (ตัวอย่าง)  (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

       8 หนังสือแจ้ง กรม รัฐวิสาหกิจ มท 0226.2/ว 7782  (ตัวอย่าง)  (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

       8 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท 0226.2/ว 7783  (ตัวอย่าง)  (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สป.มท.)

 

 U ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช

 

       8 จังหวัด

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ

 

       8 หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

 

       8 กรุงเทพมหานคร

 

       8 เมืองพัทยา

 

 U เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ของจังหวัด

 

 U การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด   

 

 

 U การรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

       8 จังหวัด

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ

 

       8 กรุงเทพมหานคร

 

 U กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

 

       8 จังหวัด

 

       8 กรม/รัฐวิสาหกิจ

 

       8 กรุงเทพมหานคร

 

       8 หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

 

 U การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯปี64 (หน่วยงาน)

 

 U เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6256

 

       8 หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6255

 

       8 แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงาน

 

       8 แบบฟอร์มประเมินของผู้บังคับบัญชา

 

       8  แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด สป.มท.

 

       8 ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563

 

 U แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2564

 

       8 หน่วยงาน

 

 U หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 6203 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 จังหวัด

 

 U หนังสือแจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 6204 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 U และการจัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

       8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 64 กรม รัฐวิสาหกิจ กทม

 

 U ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6077 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

 

 U ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6080 เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

 

 U ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/15171 เรื่อง ขอให้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS

 

 

 U ด่วนที่สุด ที่ มท 0026.2/ว 5684 เรื่อง ขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS
 

 

 U มท 0026.2/ว 5446 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์

 

 U เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

       8 แบบรายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

 U ด่วน ที่ มท 0026.2/ว 5334 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data"

 

  

 U แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) (สำหรับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

 

 U ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 81 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

       8 แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

 U ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

 

       8 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0037/ว 0029

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0026.2/ว 58

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/59

 

 U รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 4590

 

       8 หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 4588  

 

       8 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

 U โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

       8 หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4559 (แบบตอบรับจังหวัด)

 

       8 หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4555 (แบบตอบรับกรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4558 (แบบตอบรับ สป.มท.)

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 09/16/64