ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

และสถานที่จัดงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เวลา 07.30-15.00 น.

กำหนดการส่วนกลาง

กำหนดการส่วนภูมิภาค (ทั่วประเทศ)

โลโก้งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

ภาษีไปไหน (kids Version) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ภาษีไปไหน (adults Version) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) NEW!!!

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(เจตจำนงการบริหารงานด้วยคววามสุจริต)

NEW!!! (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประกาศ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนฯ ปี 60 (word)

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (ทั้งเล่ม)

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แผนดเนินการประชาสัมพันธ์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-book, คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (.pdf)

 

แบบสอบถามออนไลน์การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ผ่าน Application Google form)

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New!!!

 

 

 
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแต่ละ version

 Presentation, ฉบับเต็ม, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2560

แบบข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คลิก!!!

แบบข้อมูลบุคลากร คลิก!!!

 
 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 
 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6766 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุกจังหวัด) New!!! (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ) อ้างถึง 0203.2/ว357

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6765 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรม/รัฐวิสาหกิจ) New!!! (ไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนฯและแบบรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6665 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!!! (ไฟล์แบบฟอร์ม, ท้องถิ่น (สถ.))

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6664 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!!! (ไฟล์แบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6605 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  NEW!!!  (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6604 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  NEW!!!  (ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย/ร่างรายงานรอบ 12 เดือน)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6290 เรื่อง ขอประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภารรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6183 (เชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, สงขลา) 6184 (ทุกจังหวัดยกเว้น 4 จว.), 18676 (นนทบุรี) ลว 31 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือทุกฉบับ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6069 ลว 25 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว87 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2560   (เอกสารแนบ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว86 ลว 16 ต.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ไฟล์ word แบบรายงาน)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว5489 ลว 27 ก.ย. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว5410 ลว 25 ก.ย. 2560 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว84 ลว 8 ก.ย. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 74 ลว 2 ส.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3880 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3879 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3619 ลว 29 มิ.ย. 2560 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ word)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3499 ลว 23 มิ.ย. 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3419 ลว 20 มิ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3109 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)  (ดาวน์โหลดรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2957 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2956 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2722 ลว 17 พ.ค. 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2633 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินประจำงวดที่ 2

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2341 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2340 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1988 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมกรจริยธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว46 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1704 เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560)

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.1/ว31 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1236 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย (รอบ 6 เดือน) (เอกสารร่างรายงานผลฯ แยกรายจังหวัด)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
 

กระดานถาม-ตอบ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 12/06/60