ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565                                  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566"                                                         มาตรฐานทางจริยธรรม  7  ประการ


               
 
โครงการอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                                                                                                                     

                                                                                                            คลิปวิดีโอ ช่วงที่ 1                                                                                                                        คลิปวิดีโอ ช่วงที่ 2

              
 
                            
       
 

           

         

           

           

       

        

 

 

                 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 05/26/23