โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

 

         


    


 


                                           
 

                                       

                          

 

*   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  * 

 

 

   U 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน

                   การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NEW !!!

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 573

 

        8  แบบ 1 : สำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 

        8  แบบ 2 : สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด

 

        8  แบบ 3 : สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด

 

        8  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2565 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565*

 

 

   U 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปราม

                  

                   การทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4914

 

        8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4913

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 524

 

        8  กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

 

        8  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 

 

   U 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด

 

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด งวดที่ 3 NEW !!!

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4882 (ขั้นตอนการรายงานฯ)

 

        8  หนังสือแจ้ง 24 จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 4883 (ขั้นตอนการรายงานฯ) (บัญชีแนบท้าย 24 จังหวัด)

 

        8  แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของ ศปท.จ.

 

        8  แบบรายงานสรุปการดำเนินโครงการ

 

    U 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าใช้งานระบบแฟลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา NEW !!!

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 506

 

        8  คู่มือผู้ใช้งานระบบฯ

 

 

    U 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.มท.

 

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)

 

        8  เอกสารแนบ

 

 

    U 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วมร่วมของภาคประชาชน

 

                     ในการต่อต้านการทุจริต ในระดับพื้นที่เป้าหมายปี 2565

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ที่ มท 0226.2/ว 3850

 

        8  คู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1

 

        8  สำเนาหนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ พม 5333/1763

 

 

    U 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21)

 

                    ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้น ยผ.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3800

 

        8  หนังสือแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

        8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0032/ว 0459

 

        8  แบบฟอร์มรายงานฯ

 

 

   U 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง  ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3750

 

        8  ร่างแผนปฏิบัติการฯ

 

        8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0032/ว 0044

 

 

    U 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมของ สป.มท.

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3789

 

        8  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

        8  แบบรายงานจำนวนบุคลากร

 

    U  5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง นวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 3136

 

        8  หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 

        8  แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมฯ

 

 

    U 28 เมษายน 2565 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC)

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2969

 

        8  ใบสมัครฯ

 

        8  ใบสมัครฯ (Word)

 

        8  หลักเกณฑ์ฯ

 

        8  ร่างมอบภารกิจรางวัลองค์กรโปร่งใส ปี 2565

 

 

    U 25 เมษายน 2565 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย

 

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2845

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2844

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2846

 

        8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6667

 

        8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6668

 

        8  แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 

 

     U 21 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 2735

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 2733

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 2736

 

        8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ว 2734

 

        8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 2734

 

        8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ปช 0036/ว 0032

 

        8  แบบฟอร์มบทความวิชาการ

 

    U 22 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 2739

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 2737

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 2740

 

        8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ว 2738

 

        8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 2738

 

        8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว 5

 

        8  กรอบแนวทางการดำเนินงานฯ

 

 

    U 12 เมษายน 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)

 

        8  รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

 

 

    U 4 เมษายน 2565 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริตของ สป.มท.

 

        8  เอกสารบรรยายท่านรองอุทิศ สำนักงาน ป.ป.ช.

 

        8  เอกสารบรรยาย สำนักงาน ป.ป.ช. (1)

 

        8  เอกสารบรรยาย สำนักงาน ป.ป.ช. (2)

 

 

    U 29 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของหน่วยงานของรัฐ

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 227

 

        8  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1019.3/25

 

        8  แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

 

        8  แบบฟอร์มขอข้อมูล

 

 

    U 28 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด

 

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด งวดที่ 2  

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2126

 

        8  แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของ ศปท.จ. ปี 2565

 

        8  ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบออนไลน์

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด (22 จังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2127

 

        8  บัญชีแนบท้าย 22 จังหวัด

 

        8  ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบออนไลน์

 

        8  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

 

 

    U 24 มีนาคม 2565 เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 2046

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ว 2048

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 2049

 

        8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ว 2047

 

        8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 2047

 

        8  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร 0505/ว 68

 

 

     U 24 มีนาคม 2565 เรื่อง  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2050

 

        8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุดที่ มท 0226.2/ว 211

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/5012

 

        8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/5011

 

        8  หนังสือแจ้งเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/5013

 

        8  กำหนดการฯ STRONG (เช้า)

 

        8  กำหนดการฯ VCS (บ่าย)

 

        8  แบบตอบรับ

 

 

     U 18 มีนาคม 2565 เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 1853

 

        8  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

    U 9 มีนาคม 2565 เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

        8  หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ว 168

 

        8  หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ว 164

 

        8  ช่องทางการตอบแบบ IIT

 

        8  ช่องทางการตอบแบบ EIT

 

        8  บัญชีกลุ่มเป้าหมาย IIT

 

        8  แบบฟอร์มการตอบ OIT

 

 

    U 8 มีนาคม 2565 เรื่อง  การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 1614

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้น ปค. สถ.) ที่ มท 0226.2/ว 1613

 

        8  หนังสือแจ้งกรมการปกครอง ที่ มท 0226.2/ว 3986 (แบบมอบหมายผู้ประสานฯ)

 

        8  หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0226.2/3987 (แบบมอบหมายผู้ประสานฯ)

 

        8  คู่มือการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

    U 1 มีนาคม 2565 เรื่อง  การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

                    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

        8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 961

 

        8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้น ปค. สถ.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 962

 

        8  หนังสือแจ้งกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 963

 

        8  หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/2295

 

        8  หนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ ด่วน่สุด ที่ มท 0226.2/2296

 

        8  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ผลการประเมิน ITA

 

        8  บันทึกการประชุมหารือข้อราชการ

 

        8  แบบรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค

 

 


 

    *   หนังสือเวียนอื่น ๆ * 


 


Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 08/01/65